TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispäivä 29.5.2018, muokattu 29.4.2022

Rekisterinpitäjä

Nimi: Sports Research and Development SRD Oy / KIHU Sports Lab
Osoite: Rautpohjankatu 6, 40700 Jyväskylä
Puhelin 020 781 1500

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Riku Valleala
Rautpohjankatu 6, 40700 Jyväskylä
050 328 1174, tietosuoja@kihu.fi

Rekisterin nimi

Sports Research and Development SRD Oy /KIHU Sports Lab asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

SRD Oy/KIHU Sports Lab tarjoaa yksilöllisiä kuntotestaus-, valmennus- ja urheilufysioterapiapalveluita harjoittelusi tueksi. Asiakassuhteen aikana voidaan tallentaa erilaisia fysiologisten, biomekaanisten ja psykologisten mittausten tuloksia sekä harjoittelun seurantaan liittyviä tietoja. Henkilötietojen tallentaminen on välttämätöntä asiakkaan kehittymisen seurannan, yksilöllisen valmennuksen ja yhteydenpidon vuoksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin on tallennettu asiakkaiden henkilötiedoista nimi, syntymäaika ja henkilötunnus, sähköposti, osoite ja puhelinnumero. Rekisterissä on fysiologisia, biomekaanisia ja psykologisia mittaustuloksia, video- ja kuvamateriaalia asiakkaiden suorituksista, harjoituspäiväkirjatietoa sekä terveystietoa. Tiedot poistetaan, kun ne eivät enää ole tarpeellisia niille määriteltyjen käyttötarkoitusten näkökulmasta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteriin tulevilta henkilöiltä heidän itsensä vapaaehtoisesti luovuttamina. Rekisteriin tallennetaan testaus-, seuranta- ja tutkimustietoa SRD Oy:n toteuttamista mittauksista ja palveluista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaiden henkilötietoja tai muita rekisterissä olevia asiakkaiden tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan itsensä antamaa suostumusta. SRD Oy:n sisällä mittaustietoja pääsevät
näkemään tutkimusta ja mittausta tekevät henkilöt, joilla on pääsy salasanan takana oleviin tietoihin mittaustietokoneilla, sisäisessä verkossa ja pilvipalveluissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. Tällaisia tapauksia ovat mm. EU:n tai ETA:n ulkopuolella järjestettävät kilpailutapahtumat tai harjoitusleirit, joissa SRD Oy:n tutkijat ja asiantuntijat käsittelevät rekisteröidyn tietoja.

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Tutkimuksesta syntyvä manuaalinen aineisto kuten mittauspöytäkirjat säilytetään kansioissa lukituissa huoneissa ja lukituissa kaapeissa, jonne pääsy on ainoastaan SRD Oy:n henkilökunnalla.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot:
SRD Oy:lla on erilaisia mittausjärjestelmiä, joissa on omat mittausjärjestelmät ja tietokannat. Kaikki mittauskoneet ja -järjestelmät säilytetään lukituissa tiloissa ja jokaiseen tietokoneeseen on salasanat, jotka ovat vain mittauksia tekevien henkilöiden tiedossa.

Tarkastusoikeus

Jokaisella SRD Oy:n rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja SRD Oy:n rekisteriin on hänestä tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti SRD Oy:n rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella SRD Oy:n rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti SRD Oy:n rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Yhteydenotot ja rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröity voi esittää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä sekä käyttää oikeuksiaan tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen yhteystietojen kautta.